Regulamin Konkursu "Zgarnij 1000 zł na zakupy w ARMODO.pl z okazji Black Week"

 Baner konkursowy

(dalej "Regulamin" lub "Regulamin Konkursu")

I.Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu "Zgarnij 1000 zł na zakupy w ARMODO.pl z okazji Black Week" (dalej "Konkurs") i fundatorem nagród w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) jest F.H. SMILE KRYSTIAN OCIEPKA z siedzibą w Drogomyślu (43-424) ul. Jarzębinowa 25, NIP: 548-192-62-38, REGON: 072849601, adres strony internetowej: www.armodo.pl, e-mail: info@armodo.pl (dalej "Organizator").
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.

II.Przedmiot i cel konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jednego najciekawszego i najoryginalniejszego zdjęcia, wedle subiektywnego odczucia Organizatora.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji i reklamy produktów Organizatora.

III.Czas trwania konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 11.11.2022 od godziny 00:00 do dnia 24.11.2022 do godziny 23:59 (dalej "Okres Trwania Konkursu").

IV.Warunki uczestniczenia w konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne posiadające całkowitą zdolność do czynności prawnych, które przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej "Uczestnik" lub "Uczestnicy").
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby, które w ramach serwisu Facebook, umieszczą Pracę Konkursową, o której mowa w pkt 5 ust. 1. Regulaminu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy F.H. SMILE KRYSTIAN OCIEPKA.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny.

V.Zasady konkursu

 1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Użytkownika w ramach serwisu Facebook zdjęcia spełniającego wszystkie wymogi określone w Regulaminie Konkursu i będącego odpowiedzą na zadanie konkursowe: "1.W komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook na profilu armodo.pl umieść zdjęcie, przedstawiające stylizację, do Twoich nowych butów zakupionych w Okresie Trwania Konkursu w armodo.pl, które nie zostały zwrócone" (dalej również "Praca Konkursowa").
 2. Każdy Uczestnik może w czasie trwania Konkursu zgłosić nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.
 3. Organizator nie dokonuje merytorycznej weryfikacji Prac Konkursowych pod kątem ich zgodności z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.
 4. Organizator może przekazywać Uczestnikom informacje dotyczące Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne). Organizator ma prawo usuwać z serwisu Facebook oraz ze Strony Internetowej Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim. Dopuszczalne jest zgłaszanie Prac Konkursowych promujących towary i usługi Organizatora.

VI.Komisja konkursowa

 1. Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez Organizatora (dalej: "Komisja Konkursowa").
 2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i decyduje o przyznaniu Nagrody.

VII.Zasady wyłaniania Laureatów konkursu

 1. Komisja Konkursowa wybiera 1 (słownie: jednego) Uczestnika, który dokonał zakupu w Okresie Trwania Konkursu, opłacił go, nie odstąpił od umowy i zamieścił zdjęcie stylizacji pod postem konkursowym (dalej: "Laureat").
 2. Komisja Konkursowa działa w sposób niezależny i neutralny oraz dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureatów.
 4. Od wyniku losowania przeprowadzonego przez Komisję Konkursową nie przysługuje odwołanie.

VIII.Nagrody

 1. W Konkursie przewidziana jest 1 (słownie: jedna) Nagroda (dalej: "Nagroda") w postaci zasilenia salda na koncie Klienta kwotą 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) do wykorzystania na zakupy w ramach strony internetowej Organizatora.
 2. Nagroda nie podlega przedawnieniu i może zostać wykorzystana przez Laureata w dowolnym terminie.
 3. O przekazaniu Nagrody, Laureat zostaje poinformowany przez Organizatora w wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Facebook.
 4. Warunkiem odbioru Nagrody z pkt 8 ust. 1 jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu i regulaminu sklepu internetowego armodo.pl dostępnego na stronie https://armodo.pl/pol-terms.html. (dalej: "Regulamin Sklepu") oraz przekazanie Organizatorowi na zasadach określonych w Regulaminie danych potrzebnych do przekazania Organizatorowi Nagrody, zwłaszcza określonych w pkt 10 ust. 4.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przy zamówieniu opłaconym z Nagrody, środki zostają zwrócone wyłącznie na saldo Klienta.
 7. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 t.j.) jednorazowa wartość nagród przekazywana Laureatowi o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

IX.Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Publikacja danych Laureata Konkursu przez Organizatora nastąpi pod Wpisem na Oficjalnym Profilu Organizatora w serwisie Facebook najpóźniej w terminie 35 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu (dalej: "Ogłoszenie Wyników Konkursu").
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i numeru zamówienia Laureata Konkursu na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę.

X.Poinformowanie Laureata o wynikach konkursu, weryfikacja danych i wydanie nagrody

 1. Laureat może przeznaczyć Nagrodę na zakupy w ramach strony internetowej Organizatora www.armodo.pl, gdzie możne wybierać spośród wszystkich dostępnych produktów.
 2. System automatycznie pomniejszy kwotę należną za zamówienie o środki dostępne na saldzie klienta.
 3. Nagroda może zostać wykorzystana podczas kilku pojedynczych zakupów, jak i podczas zakupu jednorazowego.
 4. Laureat zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe i teleadresowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu oraz ewentualnych innych danych potrzebnych do przekazania Nagrody. Jeśli dojdzie do zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Laureat zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.
 5. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi na konto klienta, z którego złożył zamówienie na stronie internetowej Organizatora, najpóźniej w terminie 3 dni licząc od dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu.

XI.Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest Organizator, tj. F.H. SMILE KRYSTIAN OCIEPKA z siedzibą w Drogomyślu (43-424) ul. Jarzębinowa 25, NIP: 548-192-62-38, REGON: 072849601, adres strony internetowej: www.armodo.pl, e-mail: info@armodo.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.
 3. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie https://armodo.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html.

XII.Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://armodo.pl/Regulamin-Konkursu-Zgarnij-1000-zl-na-zakupy-w-ARMODO-pl-z-okazji-Black-Week-cterms-pol-46.html na stronie internetowej Organizatora.
 2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów lub zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
 4. Jeśli dojdzie do zmiany w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym na Oficjalnym Profilu Organizatora na portalu Facebook.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel