Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARMODO.pl

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ARMODO.pl;
   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.armodo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   6. Sprzedawca – F.H. SMILE KRYSTIAN OCIEPKA ul. Jarzębinowa 25, 43-424 Drogomyśl (NIP: 548-192-62-38, REGON: 072849601), adres poczty elektronicznej: info@armodo.pl, numer telefonu kontaktowego +48 786818322 (opłata wg cennika operatora);
   7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F.H. SMILE KRYSTIAN OCIEPKA a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
   12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.armodo.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.armodo.pl, prowadzony jest przez F.H. SMILE KRYSTIAN OCIEPKA ul. Jarzębinowa 25, 43-424 Drogomyśl (NIP: 548-192-62-38, REGON: 072849601)
   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
   4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
    2. przeglądarka internetowa obsługująca standardy CSS, HTML, JavaScript;
    3. włączona obsługa JavaScript;
    4. włączona obsługa plików cookies.
   5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa F.H. SMILE KRYSTIAN OCIEPKA zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.armodo.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   2. Klient zobowiązany jest do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.armodo.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki oraz rozmiaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. przewidywanego czasu dostawy,
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z F.H. SMILE KRYSTIAN OCIEPKA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Po złożeniu i potwierdzeniu Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", Klient zobowiązany jest do natychmiastowego, a w każdym razie nie późniejszego niż do 7 dni od złożenia Zamówienia, uregulowania powstałego względem Sklepu zobowiązania - wyjątek stanowi Zamówienie z obowiązkiem zapłaty przy odbiorze, ponieważ wtedy Klient jest zobowiązany do uregulowania zobowiązania względem Sklepu najpóźniej w momencie odbioru zamówionych Towarów, zgodnie z wybraną metodą dostawy.
   10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   11. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  5. Dostawa
   1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, dostarczenia do Paczkomatu lub odbioru osobistego. Koszty dostawy dostępne są na stronie: KOSZTY DOSTAWY. Dodatkowo termin i koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
   3. Przewidywany termin realizacji dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 24h w dni robocze licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
   4. Przewidywany termin realizacji dostawy zagranicznej wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  6. Ceny i metody płatności
   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
    1. przelewem na numer konta bankowego PL 52 2490 0005 0000 4530 6459 8527,
    2. płatnością za pośrednictwem Przelewy24,
    3. kartą płatniczą (Visa, Mastercard, Maestro) - płatności są obsługiwane przez systemy: Przelewy24. Karta kredytowa zostaje obciążona przed wysyłką towaru.
    4. PayPo w systemie Przelewy24 (odroczenie płatności na 30 dni)
  7. Prawo do odstąpienia od umowy
   1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
   2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres F.H. SMILE KRYSTIAN OCIEPKA ul. Jarzębinowa 25, 43-424 Drogomyśl lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@armodo.pl).
   3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz jest dostępny pod adresem: formularz odstąpienia od umowy
   4. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.armodo.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
   5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   6. Klientowi przysuguje prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. - zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
  8. Skutki odstąpienia od umowy
   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   3. Proszę niezwłocznie odesłać towar na adres: F.H. SMILE KRYSTIAN OCIEPKA ul. Jarzębinowa 25, 43-424 Drogomyśl, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.
   4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Reklamacja towaru
   1. Podstawa oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w sytuacji jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, szczególnie w art. 556 i kolejnych artykułach Kodeksu Cywilnego.
   2. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
   3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
   4. Klient ma prawo do pisemnego złożenia reklamacji na adres: ul. Głęboka 34, 43-400 Cieszyn. Jeżeli reklamacja dotyczy Towaru, koniecznym jest jego dostarczenie do Sprzedawcy wraz z reklamacją, w celu umożliwienia zbadania Towaru. Sklep umożliwia bezpłatne doręczenie usługą Paczkomaty InPost - usługa dostępna w zakładce "Chcę zareklamować produkt".
   5. Jeśli sprzedany Towar ma wadę, Klient ma prawo do:
    1. złożenia oświadczenia o obniżeniu Ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na nowy lub wadę taką usunie w rozsądnym czasie. Cena Towaru z wadą w stosunku do ceny Towaru bez wady powinna być obniżona o szacunkową wartość wady. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna;
    2. żądać wymiany Towaru na nowy lub wolny od wady. Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany Towaru na wolny od wady lub wadę taką usunąć w rozsądnym czasie.
    szczegółowe zastrzeżenia i zasady określone są we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.
   6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad Towaru zamiast wymiany, chyba że nie jest to możliwe żeby doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę ze względu na nadmierne koszty. Do oceny nadmierności kosztów brana pod uwagę jest wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady oraz ewentualna niedogodność, na którą mógłby być narażony Konsument przy innym sposobie zaspokojenia.
   7. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji istotnych informacji: data i rodzaj wystąpienia wady; opis okoliczności, w których wada powstała; żądany sposób doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży albo oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy; danych kontaktowych składającego reklamację. Zalecenia z tego punktu mają jedynie charakter zachęcający do ich spełnienia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji złożonych bez zastosowania się do opisu reklamacji.
   8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta natychmiastowo, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku jeżeli Klient zażądał usunięcia wady Towaru lub wymiany na Towar wolny od wad albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny (określając kwotę, o którą cena Towaru z wadą powinna być obniżona) lub odstąpieniu od Umowy, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, przyjmuje się uznanie żądania za uzasadnione.
   9. Jeżeli do ustosunkowania się do reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, koniecznym będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy (zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego), Klient zobowiązany będzie dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Głęboka 34, 43-400 Cieszyn. Sklep umożliwia bezpłatne doręczenie usługą Paczkomaty InPost - usługa dostępna w zakładce "Chcę zareklamować produkt".
   10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 24 miesięcy od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę na Towar wolny od wad przedawnia się z upływem 12 miesięcy licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta, data terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w pierwszym zdaniu.
  10. Newsletter
   1. Usługa: SMS Newsletter i E-mail Newsletter udostępniana jest przez: F.H. SMILE KRYSTIAN OCIEPKA ul. Jarzębinowa 25, 43-424 Drogomyśl (NIP: 548-192-62-38, REGON: 072849601)
   2. W ramach usługi SMS Newsletter, za pośrednictwem telefonu komórkowego, na podany przez Użytkownika numer telefonu wysyłana jest informacja w formie wiadomości tekstowej zwanej dalej "SMS Newsletterem". Świadczenie usługi SMS Newsletter odbywa się nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. SMS Newsletter zawiera informacje o asortymencie oferowanym przez Sklep internetowy oraz aktualnych promocjach, a także odnośniki do strony internetowej: www.armodo.pl
    1. Użytkownik zapisując się do usługi SMS Newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: numeru telefonu w celu wysyłki SMS Newslettera przez F.H. SMILE KRYSTIAN OCIEPKA ul. Jarzębinowa 25, 43-424 Drogomyśl. Jest poinformowany, że jego dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez niego zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Udzieloną zgodę może cofnąć w każdej chwili poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@armodo.pl. Jest świadomy swojego prawa do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Wie, że ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Jest świadom, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwia skorzystanie z usługi SMS Newsletter.
   3. W ramach usługi E-mail Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej "E-mail Newsletterem". Świadczenie usługi E-mail Newsletter odbywa się nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. E-mail Newsletter zawiera informacje o asortymencie oferowanym przez Sklep internetowy oraz aktualnych promocjach, a także odnośniki do strony internetowej: www.armodo.pl
    1. Użytkownik zapisując się do usługi E-mail Newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail w celu wysyłki E-mail Newslettera przez F.H. SMILE KRYSTIAN OCIEPKA ul. Jarzębinowa 25, 43-424 Drogomyśl. Jest poinformowany, że jego dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez niego zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Udzieloną zgodę może cofnąć w każdej chwili poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@armodo.pl. Jest świadomy swojego prawa do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Wie, że ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Jest świadom, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwia skorzystanie z usługi E-mail Newsletter.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
e-mail: info@armodo.pl
tel: +48 786818322 (pn-pt 9:30-17:30)

Dane Adresowe:
F.H. SMILE KRYSTIAN OCIEPKA
ul. Jarzębinowa 25
43-424 Drogomyśl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel